Met dit adviesrapport wil het NIPA laten zien dat de ggz verantwoordelijkheid kan, wil én moet nemen in het leveren van een bijdrage aan de oplossing, sámen met alle betrokken ketenpartners.

Met gemiddeld 20 weken zijn de wachttijden voor diagnostiek en behandeling van autisme zeer hoog; voor de meeste andere stoornissen is dat gemiddeld 10 weken. De Landelijke Stuurgroep Wachttijden heeft het NIPA (Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme) gevraagd te kijken naar oplossingen voor de wachttijdenproblematiek bij autismezorg in de Zorgverzekeringswet. Focus ligt daarbij op wat ggz-organisaties zelf kunnen ondernemen om hun wachttijden te verkorten.

Een projectgroep van (ervaringsdeskundige) ggz-professionals ging aan de slag met een analyse van bestaande wachttijdrapporten en -cijfers. Dit werd aangevuld met factoren vanuit de dagelijkse praktijk van hulpverleners. Zo wordt bij (een vermoeden van) autisme (te) vaak meteen doorverwezen naar de specialistische ggz of een gespecialiseerd autismeteam. Ook blijkt dat een plek op de wachtlijst meestal ook echt wachten betekent, zonder contact of informatievoorziening, wat mensen hun gevoel van controle en eigen regie kan ontnemen.

De projectgroep formuleerde op basis van de probleemanalyse een zestal kansrijke en praktische aanbevelingen:

  1. Spreiding van autismezorg door scholing en (stoornisoverstijgende) samenwerking
  2. Intake hulpvraaggericht maken
  3. Organiseren ondersteuning en support tijdens wachttijd
  4. Inzetten van meer persoonsgerichte diagnostiek
  5. Stimuleren van de eigen regie van de cliënt
  6. Door- en uitstroom bevorderen

Het NIPA denkt dat met deze aanbevelingen waardevolle stappen gezet kunnen worden in het verkorten van de wachttijden voor autismezorg. Het NIPA benadrukt daarbij dat de wachttijdenproblematiek een maatschappelijk probleem is dat niet alleen binnen de ggz kan worden opgelost.

Download het adviesrapport


Het NIPA is een lerend netwerk van  Kenniscentrum Phrenos