Afsluiting van een tijdperk en op naar de toekomst

Bijeenkomst op maandagmiddag 22 januari

27 november 2023

Na zeventien jaar kennisdelen, verbinden en ontmoeten sluit het Autismenetwerk ZHZ dit tijdperk feestelijk af met een nieuwe blik op de toekomst.  Op ludieke wijze tonen we de opbrengsten en doen we inspiratie op voor de toekomst.   We nodigen ervaringsdeskundigen, medewerkers en bestuurders van de aangesloten organisaties van harte uit zich aan te melden voor deze bijeenkomst via het digitale aanmeldformulier.

Maandagmiddag 22 januari 2024 in Alblasserdam

Aut of the box

Hoe ga jij verder?

Einde autismenetwerk ZHZ
De context van het zorg- en ondersteuningslandschap is sterk in verandering en coördinator Nel Hofman draagt na 17 jaar het stokje over. Dit gecombineerd met een financieel onzekere toekomst heeft de aangesloten organisaties, met pijn in hun hart, doen besluiten het convenant te beëindigen. De afgelopen jaren hebben 35 organisatie elke drie jaar hun handtekening gezet onder het convenant.

Dank aan alle bestuurders die door aansluiting het netwerk financierden en medewerkers faciliteerden.

Quote bestuurder: Ik zie met grote dankbaarheid wat het netwerk gebracht heeft in de regio. Naar mijn idee hebben we veel bereikt als het gaat om de samenwerking en nieuwe normaal rondom autismezorg.
We, of althans ikzelf, vind het normaal dat we samenwerken over de organisatiegrenzen heen, zodat cliënten en collega’s kennis delen en impact vermenigvuldigen”
.

 

Quote coördinator Nel Hofman: Ik heb met plezier de afgelopen 17 jaar tijd en energie besteed aan het bouwen en in stand houden van het netwerk. Ik heb genoten van het verbinden van mensen en de kennisuitwisseling die daardoor ontstond. Ik ben dankbaar voor de bijdragen die ik via het netwerk heb kunnen leveren aan de ondersteuning van mensen met autisme en hun naasten.  De tijd is gekomen voor een nieuwe richting en ik kijk vol vertrouwen uit naar de avonturen die voor me liggen.”

 

Hoe het begon
Het lijkt nog maar kort geleden dat op 1 oktober 2006 het Autismenetwerk in de regio Zuid-Holland Zuid van start ging vanuit MEE Rotterdam en MEE Plus.  De mensen die vanaf het begin betrokken zijn weten vast nog van het bestaan van de stuurgroep, RODA en ROARR (regionale overleggen in Dordrecht en in Rotterdam) en de verschillende werkgroepen.

Dank aan de bestuurders van MEE die al die jaren zich ingezet hebben voor het voorzitter- en penvoerderschap.

 Quote deelnemer; Door het autismenetwerk wordt mijn netwerk groter en tastbaarder met betrekking tot professionals die met dezelfde groep mensen werken.
Hierdoor kan ik ervaringen en kennis delen, maar ik leer ook veel. Kennis die ik daarna binnen mijn eigen organisatie weer verspreid.”

Van vergaderen naar ontmoeten en kennisdeling
In 2013 kwam de omslag naar het werken met sleutelfiguren, netwerkbijeenkomsten en een themabijeenkomst. De bijeenkomsten, die jaarlijks minimaal vijf keer georganiseerd werden, maakten mogelijk dat (ervaringsdeskundige) professionals hun netwerk versterkten, kennis vergrootten en kansen voor samenwerking creëerden. Er zijn tientallen onderwerpen in de bijeenkomsten gepasseerd in de afgelopen 10 jaar.

Dank aan de sprekers uit de organisatie die non-profit inzet leverden, de ervaringsdeskundigen die kwetsbaar hun verhaal deelden, de deelnemers die hun bijdrage leverden, de sleutelfiguren die betrokken waren bij de organisatie en de coördinator met haar faciliterende en inspirerende rol.

Quote spreker;Het spreken op een netwerkbijeenkomst is de kers op de taart van mijn werk. Ondanks mijn volle caseload maak ik hier tijd voor vrij.
Het levert mij veel op. Ik moet weer in de boeken duiken en mijn verhaal vertellen aan anderen, waardoor mijn kennis groter wordt. Uiteindelijk heeft mijn cliënt daar ook wat aan”.

 Quote deelnemer: “De netwerkbijeenkomsten geven mij energie en inspiratie.”

Ervaringskennis – ervaringsdeskundigheid
Mensen met autisme en hun naasten zijn de afgelopen jaren steeds meer betrokken en ingezet bij het organiseren of deelnemen aan één van de activiteiten van het netwerk. Er is beleid gemaakt waarin vastgelegd op welke wijze inzet en vergoeding van ervaringsdeskundigheid.  Een bijeenkomst zonder ervarings(des)kundigheid is niet meer weg te denken. De kracht en kwetsbaarheid van mensen met autisme of naasten maken dat kennis niet alleen theorie is.

Dank aan Anne, Anne, Anne, Anne,  Annette, Arlette, Anouck, Birsen, Charly, Janneke, Jasper, Jeroen, Marian, Mathilde, Paul, Sjaak, Roxanne, Stephanie, Wendy, Willeke en alle mensen met autisme en naasten die aanwezigwaren bij de netwerkbijeenkomsten.

Ontstaan van coalities
In 2020 is er gestart met coalities, een nieuwe vorm van samenwerken in het netwerk. Een aantal mensen haken aan op een specifiek onderwerp die met elkaar de opdracht formuleren. Dit kan variëren van kennisdeling, actualiteiten in de organisatie of regio en/of kennisontwikkeling.

Bedankt aan de inzet van professionals en ervaringsdeskundigen voor de extra inzet rondom een thema.

Quotes deelnemers coalitie arbeid met de blik naar de toekomst ; “Ik werk daar graag aan mee. Toewerken naar een online of fysieke beenkomsten voor kennisdeling en netwerken waarbij we onze krachten kunnen bundelen doet recht aan de inspanningen die er geweest zijn.”
Ik zou het persoonlijk waardevol vinden om onze coalitie laagdrempelig door te starten en wellicht  onderzoeken of andere partijen zich aan willen sluiten.

 Uitdagingen
In de afgelopen 17 jaar kwamen we ook hobbels tegen. De werkgroepen hadden in de beginperiode producten zoals flyers, adviesrapporten of memo’s.  Het was een uitdaging om deze eindproducten bekend te maken in de organisaties. Het was het niet altijd mogelijk dat organisaties inzet leverden bij de organisatie van een bijeenkomst of deel te nemen aan de bijeenkomst.

Quote bestuurder:Nel het autismenetwerk staat in de top 10 maar helaas niet in de top 3.

Financiële haalbaarheid
Financieel is het netwerk in de regio ZHZ altijd een stevig netwerk geweest. Vanaf 2006 hebben partijen betaald aan het netwerk via een verdeelsleutel. De bijdrage een aantal maal verhoogd.  Na de transitie in 2015 dreigden veel regionale netwerken om te vallen. VWS ontving dit signaal en gaf een twee jarige subsidie met daarna nog een vierjarig subsidie (2016-2023). Ondanks financiers en co-financiers is de financiële bestaanszekerheid een uitdaging. Met het wegvallen van de subsidie en het niet nogmaals willen verhogen van de bijdrage van de partners is de begroting in 2024 niet meer sluitend te maken.

Dank aan alle  aangesloten organisaties en VWS
maar ook speciale dank aan Jenny, Mechelina, Marian, Brigitte en Nandira (afdeling financiën MEE Rotterdam Rijnmond en MEE Plus)  

Toekomst
Het wegvallen van het convenant autismenetwerk ZHZ betekent natuurlijk niet dat het kennisdelen en het netwerken verdwijnt. Er zijn immers veel regionale en landelijke platformen/netwerken bijgekomen. De sociale media zorgen ervoor dat je makkelijk(er) anderen kan benaderen.  En wat denk je van de Webinars die organisaties organiseren?  De komende maand zal Nel met de sleutelfiguren tips verzamelen voor het ontmoeten en verbinden in de regio.  En op de bijeenkomst op 22 januari is er inspiratie en ruim de tijd om te netwerken en afspraken te maken voor de toekomst.

Concept programma bijeenkomst

14.30 Inloop
15.00 Socioloog, filosoof of andere wetenschapper: hokjes denken – waarom doen we dat?  Voor- of nadelen?
15.30 Ludieke presentatie van resultaten 17 jaar netwerken
16.30 Inspiratie door spreker of cabaretier
17.00 – 1800  Netwerken en afscheid coördinator Nel Hofman

AANMELDEN

We nodigen je van harte uit je nu alvast aan te melden voor deze bijeenkomst via HET DIGITALE AANMELDFORMULIER zodat wij met de organisatie van het programma rekening kunnen houden met het aantal deelnemers.

 

 

 

!