'Crisis of kans in de autismehulpverlening'.

Terugblik op Invitational conference 23 maart

13 april 2022

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (Dimence) heeft een effectieve vorm gevonden om kennisoverdracht/-verspreiding en versterking van samenwerkingsverbanden te combineren door het organiseren van een refereercyclus. Op dinsdagmiddag 22 maart 2022 organiseerden zij een invitational conference over het thema ‘Crisis of kans in de autismehulpverlening’. 

Angela Thissen (coördinator autismenetwerk Overijssel) en Nel Hofman (coördinator landelijk autismenetwerk en coordinator autismenetwerk Zuid-Holland Zuid)  namen deel aan deze bijeenkomst. Nel had van een aantal sleutelfiguren uit het netwerk input mee gekregen wat zij merkten in de autismehulpverlening in de regio.

Er kwamen ruim 50 mensen naar de Steerne én er haakten ongeveer 120 mensen online (ook vanuit Zuid-Holland Zuid) aan om gezamenlijk te luisteren naar elkaar en te onderzoeken welke initiatieven en oplossingen er al zijn om bijvoorbeeld wachtlijsten te verminderen. Er is stilgestaan hoe we ons met elkaar kunnen verbinden en hoe we ook beter met elkaar kunnen samenwerken zodat cliënten de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Terugkijken, PowerPoints en documenten

En er zijn twee opnames beschikbaar van de hele middag: Eerste deel & Tweede deel (na de pauze).

De middag had een afwisselend programma met  diverse sprekers/presentaties:

  • input van ervaringsdeskundigen door Céline Mollink ( PPT Celine Mollink) en Bram Bovendeerd (PPT Bram Bovendeerd)
  • een mooie lezing over het theoretisch raamwerk door Derek Strijbos, gebaseerd op autisme als interactiefenomeen rondom zelfregulatie en betekenisverlening. Vooral de ethische aspecten én implicaties van samenwerken ten dienste van de cliënt kwamen naar voren. Tevens passeerden een aantal landelijke ontwikkelingen zoals netwerkpsychiatrie de revue, maar ook het regionale GEM-initiatief werd aangehaald. PPT Derek Strijbos
  • Tijdens de tweede helft van de middag konden we beluisteren hoe er binnen Dimence in de TOS teams gezocht is naar betere inrichting en samenwerking aan de voorkant zodat de cliënt direct bij aanmelding wordt geholpen.PPT Fenna van Koningsveld en Monique Swartjes

Daarnaast zijn er een aantal documenten verspreid:

Oplossingsrichtingen
In subgroepen is er op basis van vijf deelthema’s (hulpverlening op tijd, hulpverlening op maat, hulpverlening in context, een nieuwe taal en vitaliteit in de relatie) met elkaar nagedacht over oplossingen, initiatieven en werkwijzen. In een paneldialoog is er gereflecteerd op een aantal oplossingen, maar ook drempels die nog genomen moeten worden (Dimence Groep, HAN/Leo Kannerhuis, verzekeraar, gemeente, zelfregiecentrum):

  • We zijn op weg naar betekenisvolle verhalen, die samen met mensen met autisme worden ge(re)construeerd. Uit elk verhaal ontstaat gaandeweg een meer gerichte hulpvraag, duiding en betekenis.
  • We werken in een complex systeem, waarin waarden als ‘efficiency’ nog veelal centraal staan, en niet ‘veerkracht’ en ‘wat heb je nodig?’. Waarin we niet goed gewend zijn daadwerkelijk naast iemand te gaan staan, klein te beginnen met onze acties en ons eigen moreel kompas te volgen. Want wat als je als professional buiten de gebaande paden handelt om een (snellere) doorbraak te forceren? Daar zijn moed, vertrouwen en een reflecterend vermogen voor nodig.
  • We willen anders handelen, denken en praten, organiseren en samenwerken en verantwoorden. Daarvoor zullen we de complexiteit moeten omarmen en moeten (gaan) werken vanuit het niet-weten en vanuit bescheidenheid, bewust van de rol die je ook als hulpverlener hebt in het (systeem)netwerk van mensen met autisme. Met oog voor familie en naasten en samenwerkingspartners in het voorliggend veld.

 


Andere voorbeelden in Nederland:

 


Heb jij in de regio Zuid-Holland Zuid goede voorbeelden of wil je rond dit thema een bijeenkomst organiseren neem dan contact op met nel.hofman@autismenetwerkzhz.nl

 

!