Jaarplan 2022 - Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

Verhalen die inspireren

14 januari 2022

Het jaarplan 2022 van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid is, met inbreng van de sleutelfiguren van de 37 aangesloten organisaties, tot stand gekomen.

Het schrijven en vaststellen van het jaarplan is een terugkerende activiteit voor het netwerk. Op basis van input tijdens een bijeenkomst met de sleutelfiguren in het najaar kan de coördinator het jaarplan schrijven. Dit keer hebben we het anders gedaan. Door het jaar heen hoort en ontvangt de coördinator onderwerpen en vangt zij signalen op welke thema’s actueel zijn. Deze onderwerpen zijn voorgelegd en aangevuld door de sleutelfiguren. Het jaarplan is daarna in concept aan de organisaties voorgelegd en in december 2022 vastgesteld.

Rode draad 2022 – Verhalen
Op deze manier konden we de sleutelfigurenbijeenkomst in november 2022 gebruiken voor een workshop ‘Storytelling’ door Henk Hofman: Hoe kun je een verhaal met impact vertellen? De keuze voor deze workshop lag in het feit we willen vertellen wat (wel) goed gaat in plaats van de nadruk leggen op wat niet goed gaat.  We hebben de ambitie door verhalen andere te inspireren en een beweging in gang te brengen en zal dit de rode draad zijn in alle activiteiten.

Arnold van Doorn (Pameijer): “Mooi dat in 2022 het accent komt op de verhalenlijn. Dit sluit naar mijn idee goed aan bij de leefwereld van onze clienten en de praktijk van onze professionals.

Ik hoop wel dat er rust komt op het vlak van Covid zodat er ook weer fysieke bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Deze hebben toch echt een toegevoegde waarde voor de netwerkontwikkeling en de informatiedeling.

 

Speerpunten in het jaarplan zijn:

  • Netwerkbijeenkomsten (minimaal 3) rondom onderwerpen
  • Jaarlijkse themabijeenkomst inhalen uit 2021: Meisjes/vrouwen
  • Jaarlijks themabijeenkomst 2022:  Hechting
  • Minimaal 100 vragen beantwoorden via telefoon/mail door coördinator die hiervoor sleutelfiguren benaderd om mee te denken.
  • Coalities op onderwerp
  • Website actueel houden (aanbod aangesloten organisaties, agenda, thema’s nieuws)
  • Kennisdeling en samenwerking met het landelijk Autismenetwerk.

Onderwerpen en thema’s
Er zijn veel onderwerpen aangedragen (zie bijlage jaarplan).  Welke onderwerpen opgepakt gaan worden zal afhangen van mogelijke inzet vanuit de organisaties. Het gaat dan om inzet als voorbereidingscommissie, spreker of informatie/kennis delen/beschrijven over dat specifieke onderwerp.

Samenwerking met mensen met autisme
Bij alle activiteiten is er samenwerking met mensen met autisme. In 2021 is er een concept beleid geschreven. Dit document zal in februari 2022 vastgesteld worden.

Doe jij mee?
Wil je aan één van de activiteiten een bijdrage leveren, heb je kennis over een specifiek onderwerp of heb je een verhaal dan kun je contact opnemen met de coördinator.

 

!