Resultaten 2020

Resultaten autismenetwerk 2020

5 februari 2021

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest. Het organiseren van bijeenkomsten was bijna niet mogelijk door de maatregelen rondom covid19. Het ontmoeten en verbinden in die bijeenkomsten is juist één van onze belangrijkste activiteiten. Hoe fijn was het dat we in januari nog wel de jaarlijkse themabijeenkomst, met 190 deelnemers, hebben kunnen houden. Gelukkig vond ieder snel de weg naar de online mogelijkheden en vonden we de verbinding digitaal. Regelmatig spatte de energie van het scherm.

Nieuw dit jaar was het starten met coalities als een nieuwe vorm van samenwerken in het netwerk. Een aantal mensen haken aan op een specifiek onderwerp die met elkaar de opdracht formuleren (coalitie). De ambitie van de opdracht kan variëren van kennisdeling, alert zijn op actualiteiten en/of kennisontwikkeling. De voortgang en/of resultaten van deze coalities zullen in 2021 op de website bij de pagina ‘thema’ te vinden zijn. De coalities die gestart zijn vind je terug bij 3.7 ontwikkelen en borgen. Het jaar 2020 sloten we af met een nieuwe website en nieuwslogo. En met genoeg plannen voor 2021 in een gezamenlijk opgesteld jaarplan 2021.

Samenvatting
De resultaten uit 2020 in een kort samengevat overzicht zijn:

  • Tweede jaar van het 5e convenant 2019-2021 met 37 organisaties.
  • Sturing en besluitvorming in gezamenlijkheid met/via de sleutelfiguren.
  • Inzet door 42 sleutelfiguren: 2 online bijeenkomsten en 28 mails.
  • Twee netwerkbijeenkomsten: Vroegsignalering meisje en voedingsproblemen, totaal 50 deelnemers en gewaardeerd met een 8,3.
  • Themabijeenkomst met de titel ‘Autisme en Bewustwording’ met 190 deelnemers en gewaardeerd met een 8,5.
  • 146 certificaten voor deelname netwerk- en themabijeenkomsten. Deze zijn te gebruiken voor de vrij ruimte van registraties.
  • Vier coalities gestart met de onderwerpen: Vroegsignalering meisje, preventie crisis ggz en verstandelijke beperking, arbeid en levensloop.
  • De mogelijkheid om Webinars van netwerk Gelderland (4) en de NVA (1) te volgen. Door kleine financiële bijdrage het mogelijk maken dat een het netwerk Amsterdam een Webinar organiseerde.
  • Minimaal 48 vragen beantwoordt door de coördinator en i.s.m. sleutelfiguren.

 

Jaarverslag 2020

Hierbij het JAARVERSLAG 2020    en het ondertekende financiële verantwoording 2020 

!