Organisatiestructuur en sturing

Het uitgangspunt is dat het netwerk zelf organiserend is. Het ontwikkelt zich niet volgens een plan maar in de interactie tussen mensen. Niemand heeft daardoor volledige controle over hoe het netwerk zich ontwikkelt.

Sturing

Sturing vindt plaats aan de hand van het jaarplan en indien subsidie ook op basis van de subsidievoorwaarden.

 • Sturing Inhoudelijke punten worden in gezamenlijkheid met de sleutelfiguren voorbereid en besloten.
  • Denk hierbij aan: 
   • onderwerpen en/of deelname voorbereidingscommissie voor de bijeenkomsten
   • onderwerpen  en/of deelname coalitie
   • actuele ontwikkelingen
 • Sturing bestuurlijk zaken
  • bereid de coördinator voor met de sleutelfiguren en/of de bestuurders van MEE Rotterdam Rijnmond (voorzitter netwerk) en MEE Plus (penvoeder en werkgever coördinator).
  • Vervolgens gaan deze stukken in concept, via de sleutelfiguren*, naar bestuurders/gemandateerde van de aangesloten organisaties ter akkoord.
  • Denk hierbij aan:
   • begroting en financiële verantwoording
   • jaarplan en jaarverslag
   • herijken convenant.

Om op dit uitgangspunt aan te sluiten zijn richten we het netwerk als volgt ingericht:

 • Coördinator (netwerkleider) die faciliteert en verbindt.
 • Sleutelfiguren die een verbinding leggen in hun organisatie en tussen de organisatie en het netwerk. Elke organisatie heeft minimaal één sleutelfiguur.

Ook zijn er:

 • Coalities:
  tijdelijke groepen die, samen met de coördinator/netwerkleider, een bijeenkomst voorbereiden of een bepaald onderwerp oppakken. Dit kunnen andere professionals uit de aangesloten organisaties zijn dan de sleutelfiguren.
 • Adviesteam
  een groep van 8 leden die bij toerbeurt deelnemen aan (online) bespreken van casuïstiek in gebracht door professionals uit de aangesloten organisaties.

*de sleutelfiguur is verantwoordelijk om de voorgenomen besluiten bij de juiste persoon in de organisatie neer te leggen en het besluit terug te koppelen naar de coördinator.