Wetenschap en onderzoek

AWA 2.0 en ZonMw

Voortdurend wordt er onderzoek gedaan naar autismespectrumstoornissen om zo de herkenning en diagnostiek, de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie van mensen met autisme te verbeteren.

Academische Werkplaats Autisme 2.0

Binnen de Academische Werkplaats Autisme (AWA) werken experts vanuit diverse perspectieven (beleid, onderzoek, onderwijs, praktijk, ervaringsdeskundigheid) samen aan het ontwikkelen van kennisproducten die op termijn de inclusie in de samenleving van mensen met autisme en hun naasten bevorderen.  De producten voorzien in behoeften in verschillende levensfases in verschillende levensdomeinen (thuis, school, werk, vrije tijd, zorg etc.). Gelijkwaardige samenwerking en gedeelde besluitvorming zijn hierbij cruciaal: de inhoudelijke thema’s waar de producten zich op richten zijn  gezamenlijk tot stand komen na inventariseren en prioriteren van alle kennisbehoeften en is tot een breed gedragen kennisagenda gekomen.
De thema’s worden uitgewerkt tot projectplannen die in diverse samenwerkingsvormen uitgevoerd worden, waarbij daadwerkelijke ontmoetingen twee keer per jaar vitaal zijn voor het onderhouden van samenwerkingsrelaties waarbinnen kenniscirculatie duurzaam zal blijven plaatsvinden.

LEES MEER over de projecten en voortgang van de AWA 2.0

 


ZonMW

ZonMw komt voort uit twee organisaties: ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en het gebied Medische Wetenschappen (MW) van NWO. Toen deze organisaties fuseerden is gekozen om de naam ZonMw te hanteren. ZonMw is een op zichzelf staande naam en wordt niet ingezet als afkorting.

Binnen verschillende ZonMw-progamma’s wordt er onderzoek gedaan. Op de website van ZonMW vind je een overzicht met lopende en afgeronde onderzoeken:


  • Binnen de buitenkant   ‘Binnen de buitenkant’ laat je onder de huid kruipen van psychisch (zeer) kwetsbare mensen die hun balans in het leven terugvonden, dankzij herstelondersteunende zorg