Wonen

Wonen

Jongeren willen zich ontwikkelen en een zelfstandig bestaan opbouwen. Daar hoort bij dat jongeren op een bepaald moment uit huis gaan. In principe geldt dat ook voor mensen met autisme. Voor sommigen is dat een moeilijk proces. Om je staande te houden in de maatschappij is een realistisch zelfbeeld en toekomstplan nodig.

Meestal worden kinderen met autisme door hun ouders verzorgd, al dan niet met extra ondersteuning en hulp. Niet altijd is dat mogelijk waardoor het moment van uit huis wonen al eerder in hun jeugd gekomen is.

Vaak komt de vraag van uit huis gaan bij de overgang van jeugd naar volwassenheid, maar soms ook later. Belangrijk is dat er een netwerk is rondom de persoon met autisme om eenzaamheid te voorkomen.


Vragen die kunnen spelen rondom het wonen zijn:

 • Kan iemand zelfstandig wonen?
 • Welke zorg en ondersteuning heeft iemand nodig om zelfstandig te kunnen wonen?
 • Waar is deze zorg en ondersteuning te vinden?
 • Welke vorm van wonen is geschikt als iemand (niet volledig) zelfstandig kan wonen?
 • Waar zijn deze woonvormen te vinden?

De NVA heeft een chequelist die kan helpen bij het voorbereiden van uit huis gaan.


Ondersteuning en zorg bij het wonen
Er kunnen diverse vormen van ondersteuning en zorg bij het wonen geboden worden aan iemand met autisme. Soms is het al voldoende dat er ondersteuning of hulp is op andere levensgebieden (bijvoorbeeld sociale contacten of dag invulling).
Is er meer nodig? Dan kunnen onderstaande woonmogelijkheden worden besproken. Bij de keuze van een woonvorm is het belangrijk te kijken naar de behoefte aan begeleiding bij het wonen. Sommige mensen met autisme hebben veel ondersteuning nodig en anderen maar weinig. Er zijn verschillende organisaties actief op het gebied van ondersteuning bij het wonen.

Woonmogelijkheden
Voor wonen zijn verschillende mogelijkheden, met daarop afgestemde ondersteuning. Welke vorm van wonen passend is, hangt af van iemands wensen en mogelijkheden. De één kan met wat begeleiding goed zelfstandig wonen, de ander is beter op zijn plek bij een zorgaanbieder.

De verschillende mogelijkheden zijn:

 • Logeren
  We spreken van logeren als iemand gedurende korte tijd, in het weekend of in vakanties, elders verblijft. Logeren kan ook bij een (netwerk)pleeggezin. Ook zijn er logeerhuizen opgezet vanuit zorgaanbieders. Particuliere initiatieven voor logeren kunnen bekostigd worden vanuit een persoonsgebonden Budget (PGB).
 • Begeleid zelfstandig wonen
  Bij begeleid zelfstandig wonen woont iemand op zichzelf en wordt ambulante hulpverlening/begeleiding gegeven op de levensgebieden waar het nodig is. Er zijn woonvormen waarbij men na langere periode zonder begeleiding verder kan.
 • Begeleid wonen of een beschermende woonvorm
  Begeleid wonen of een beschermende woonvorm betekent wonen in een woonvorm, meestal samen met anderen, met een kleinere of grotere mate van zelfstandigheid. Er zijn beschermende woonvormen, onder andere bij RIBW en bij organisaties voor volwassenenpsychiatrie.
 • Meer tot minder beschut wonen
  Wanneer er ook sprake is van een verstandelijke beperking zijn er verschillende mogelijkheden van wonen met ambulante ondersteuning tot beschut wonen.
 • Particuliere (ouder)initiatieven
  Ouderinitiatieven zijn de laatste jaren meer en meer van de grond gekomen. Vaak zijn ze opgezet op initiatief van ouders, in samenwerking met een woningcorporatie. Daarbij wordt meestal gebruik gemaakt van een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee begeleiding kan worden ingehuurd van een zorgaanbieder.


Woningaanpassingen
Mensen met autisme kunnen (over)gevoelig zijn voor prikkels. Ze hebben bijvoorbeeld last hebben van licht, geluiden of geuren in de woning of directe woonomgeving. Ze kunnen een negatieve invloed hebben op het welbevinden en woonplezier. Welke zaken in de woning, het interieur van de woning of de omgeving van de woning kunnen door mensen met autisme als storend worden ervaren? Wat kunt u doen tegen storende omgevingsinvloeden? Lees hier meer over in de Woonwijzer.

Woonwijzer
De WoonWijzer is ontwikkeld voor medewerkers bij gemeenten en woningcorporaties die te maken krijgen met woningzoekenden met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
WoonWijzer Autisme is in 2018 ontwikkeld door de Academische Werkplaats Samen Doen!


Hoe kom ik aan zorg en ondersteuning?
Via regelhulp van de rijksoverheid vind je informatie hoe zorg en ondersteuning voor wonen te krijgen en of er een indicatie nodig is.

 • Voor ondersteuning bij wonen vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is een indicatie nodig van het Centrum voor Indicatiestelling en Zorg (CIZ).
 • Gemeenten krijgen ook een steeds grotere taak bij ondersteuning van mensen met een beperking. Steeds meer vormen van ambulante of extramurale zorg gaan over van de WLZ naar de Wet Maatschappelijke ondersteuning WMO. Valt de benodigde zorg onder de WMO, dan moet daarvoor een indicatie aangevraagd worden bij de gemeente.

Clientondersteuning
Heeft u een indicatie? Dan moet gezocht worden naar een passende woonplek. Clientondersteuning kan je daarbij helpen.


Boeken – brochures


Links Zie jij op deze pagina onjuiste informatie, verkeerde links of heb je suggesties voor aanvullingen laat dit dan weten via contact.